ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

629051002

อบรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมลายูในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษาปลาย)

612181076

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้

612031158

การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น

623182040

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

623181048

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการออกแบบห้องเรียนในโลกยุคใหม่ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (รูปแบบออนไลน์)

621161035

การใช้อูคูเลเล่ เป็นสื่อการสอนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียนสำหรับครูระดับปฐมวัย

628041015

การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมสนุกตามแนว Active Learning

615212019

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านไอโอที (IoT) ด้วยบอร์ดอาร์ดูโน (Arduino) สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับครูอาชีวศึกษา

629131014

การผลิตชิ้นงานจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะยุค THAILAND 4.0 ด้วยการโค้ช

611161131

อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้หนังสือนิทานตามบริบทท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมรักการอ่านสู่การทํานวัตกรรมผลงานทางวิชาการ

628042002

Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ

611161101

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง (Brain-based Learning: BBL) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

613011078

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ Outdoor STEM (รุ่นที่ 2 สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น)

612181085

การวิเคราะห์หลักสูตรสู่กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

612291050

สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (ประถมศึกษา)

623181095

สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

624011010

การพัฒนาสื่อการสอนทางฟิสิกส์สำหรับห้องเรียน Active Learning

624012007

การสืบเสาะความรู้ทางเคมีด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์

614121004

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทนนิสเบื้องต้นในสถานศึกษา

615211010

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับครูสาขาวิชาช่างสำรวจ ระดับพื้นฐาน

614181063

การพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

613012053

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

629181301

เรียนสนุกกับมุขละคร ด้วยเทคนิคการใช้เกมและกิจกรรมละครสำหรับจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

629012006

การสร้างนวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

624181013

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างทักษะกระบวนการคิดสำหรับครู (ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย/สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น) เพื่อสร้างศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

629101035

การสร้างสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Scratch

623181043

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613123001

การพัฒนากระบวนการแข่งขันกระบี่กระบอง และการตัดสิน

629041033

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการใช้สื่อประสมสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

623181161

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี Google Applications