ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

611161159

การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะพัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2560

612101046

หลักสูตร สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐาน

611162022

หลักสูตรพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของเด็กปฐมวัย

612182018

การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูศตวรรษที่ 21

612031159

เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระด้วยกิจกรรมละครสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา

613181139

ติดอาวุธครู 4.0 ด้วยเทคโนโลยีผ่าน Google Application โดยใช้เทคนิค Active Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

612111008

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

614011058

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้นสำหรับครูวิทยาศาสตร์

612031035

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

615212011

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน

614142004

ครูดนตรีกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

615292017

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง

612172001

RTI: ระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

614081003

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่21 รุ่นที่3 (ณ จังหวัดเชียงใหม่) ”

612182055

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนประถมศึกษา

612101029

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา

613021039

สะเต็มศึกษากับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์

613042003

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู

612041013

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่าย (Easy English) สำหรับครูประถมศึกษา ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ

612181163

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โยคะเบื้องต้นในสถานศึกษา

611161163

การจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสังคม (Prosocial) สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการ ประยุกต์ใช้กระบวนการเล่นตามรูปแบบการเล่นภายใต้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ สนุกสนาน

612151044

สมองกับการเรียนรู้: แนวทางการประเมินและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครู

612111074

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน ตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา

613291013

การสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya

613121010

การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ (ระดับมัธยมต้น)

615241008

การประดิษฐ์เครื่องหอมของชำร่วยและผลิตภัณฑ์สปาเชิงธุรกิจด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสำหรับครูผู้สอนคหกรรม พื้นฐาน

613111081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื้นฐาน

612041005

BBL ออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

612041117

การสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ (Applications)

613012030

เทคนิคการจดัการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน