ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

623181042

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยอินโฟกราฟิกและวิดีโอสร้างสรรค์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

628111008

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นประถมศึกษาตอนต้น

623021008

การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้โปรแกรม GeoGebra (ระดับพื้นฐาน)

629021099

การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูระดับประถมศึกษา

621161158

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว STEM ศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

621161104

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบเล่นปนเรียน (PLEARN Model) สำหรับครูปฐมวัย

629032005

การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

629181086

การสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการแนวคิด “งานศิลปะ/ทัศนศิลป์” สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0

629011048

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

629181225

ครูสร้างศิษย์ สู่นักประดิษฐ์ ยุค Thailand 4.0 “Active Learning แนว STEM” (ระดับประถมศึกษา)

629181268

การใช้ Application เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูประถมศึกษา

629011080

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Science Projects for Sustainable Development) สำหรับระดับประถมศึกษา

629041011

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เกม และสื่อ (ทำมือ) ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา

629181255

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0

621161123

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play-based Learning) สำหรับปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน

629012005

การสอนโลกและดาราศาสตร์สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา

628041001

โครงการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษาตอนต้น

628181058

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้

628111003

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการคิดวิเคราะห์ เพื่อการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

623181311

เครื่องมือปรับพฤติกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารกับนักเรียน Gen Z สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623181245

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน

621161032

การจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

629031063

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สำหรับครูภาษาไทยมืออาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และ ทักษะการรู้หนังสืออย่างยั่งยืน

626181002

การวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

629181318

การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Kahootที่ส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน

623182039

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Teaching and Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

624111017

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย : เทคนิค วิธีสอนในศตวรรษที่ 21

629181187

การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงเอกในโรงเรียนขนาดเล็ก

629041024

การสอนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานโดยใช้เกมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

623011066

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมโครงงานตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น