ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

623011031

การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) จากห้องเรียนปกติสู่ห้องเรียนสะเต็มศึกษาบูรณาการทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613021030

ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

624102002

การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้วิธีสร้างพหุปัญญาด้วยโครงงาน อาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

611161175

หลักสูตรมอนเทสซอริ – กิจกรรมสอนทักษะชีวิต (practical life skills) สำหรับครูปฐมวัย (อบรมเชิงปฎิบัติการ)

628181041

เทคนิคการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูระดับประถมศึกษาต้น

612171010

ครูสอนคิดเพื่อพัฒนาเด็กเรียนรู้ช้าในการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

621161021

ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกประสาทสัมผัส ทั้งห้า บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (Bruner) ร่วมกับ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia) ในกิจกรรมศิลปะ การสร้างภาพด้วย การฉีก ตัด ปะ กระดาษ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย

628181076

ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล

623181059

การวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม CRR เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาบูรณาการ Technological Applications & Active Learning สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21

615182016

การถ่ายภาพเพื่อพัฒนาคลังภาพถ่ายอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ สำหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระดับกลาง

629111061

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

624152001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

612041106

การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) สำหรับครูประถม

624011011

การประดิษฐ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

624041002

หลักสูตรการยกระดับทักษะการสอนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษตามแนว TOEFL-ITP model

614011055

อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเบื้องต้น

629151003

การพัฒนาครูด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สวัสดิศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

611041006

โครงการพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) (กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)

616182005

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูการศึกษานอกระบบ

623181022

โครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงเหตุผล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ระดับมัธยมศึกษา

611161149

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาและศิลปะสร้างสรรค์ (STEM Education&Creative Arts) สำหรับครูปฐมวัย

629041103

การออกแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับ A1 (Low-Beginner) ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของ สหภาพยุโรป (CEFR) โดยใช้แหล่งเรียนรู้เปิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (OER) เป็นตัวช่วยในการพัฒนาการ เรียนรู้

613101090

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

613031054

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยโปรแกรม moodle กลุ่มสาระภาษาไทย

621011001

การประดิษฐ์สื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่ายจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

613181140

การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

613101078

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี