ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

613021013

การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

612101049

หลักสูตร การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน

615212021

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติเทคโนโลยีการซ่อมสีรถยนต์ระบบอัจฉริยะ (Quick Service) สำหรับสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์ ระดับกลาง

617171010

ชุมชนการเรียนรู้สำหรับการเรียนรวม

613121017

การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาสู่ศตวรรษที่21 โดย บรูณาการการเรียนรู้ด้วยการกระทำกับการสอนและการโค้ชกีฬาบาสเกตบอลและแฮนด์บอลแบบมืออาชีพ ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

612041023

การพัฒนาความสามารถของครูด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคนิค PPP

612032019

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC: เรื่อง การออกแบบหน่วย-แผนการจัดการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และการบริหารจัดการชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

612111064

การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการสอน PCBL ระดับประถมศึกษา

612041064

นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการละครสร้างสรรค์ในระดับชั้นประถมศึกษา

613141033

พัฒนาการดูแลและซ่อมเครื่องเป่าลมไม้และเครื่องเป่าทองเหลืองเบื้องต้น

613023006

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

613102022

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

612023003

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

613181055

การศึกษา 4.0 : ฐานรากการพัฒนาผู้เรียนสู่นวัตกร

613181142

การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

613991057

หลักสูตรการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

613012040

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านไอโอที (IoT) ด้วยบอร์ดอาร์ดูโน (Arduino) สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

611161085

ครูปฐมวัยแนวใหม่ Thailand 4.0 : สะเต็มศึกษา

612182026

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูระดับประถมศึกษา

611161170

การพัฒนาครูปฐมวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การบูรณาการสะเต็ม ศึกษาสู่ชั้นเรียนปฐมวัย (การเรียนรู้และการปฏิบัติขั้นต้น)

616993002

หลักสูตรพัฒนาครู กศน. ด้านการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกเสรี สาระการประกอบอาชีพ

612991024

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

612142001

การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาการสอนและผลงานวิชาการ

613101090

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

617171006

การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

614211001

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าสมองกล (Smart home system 4.0) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

613111034

การสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการ Active Learning และ Professional Learning Community โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

614182008

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม

613012031

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์

614111023

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา