ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

615181016

การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการวิจัย

612031038

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้เพลง และเกม ระดับประถมศึกษา

614121017

การผลิตอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา

612042013

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

612181091

การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สำหรับครูชั้นประถมศึกษา

613031016

การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

615992009

การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียน โดยกระบวนการทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว สำหรับครูปฏิบัติงานในหน้าที่ในฐานะครูที่ปรึกษา (ครูประจำชั้น) ระดับกลาง

612021045

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระพีชคณิต ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย สมาร์ทแอพพลิเคชั่นสาหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

612031143

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และปริศนาร้อยกรอง โดยบูรณาการเชิงสหวิทยาการ

612181123

เทคนิคการออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

613021002

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยบูรณาการศาสตร์ของพระราชา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

613051001

อบรมการเรียนรู้ภาษาและมลายูในชีวิตประจำวัน

613991048

ฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

616152002

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน กศน.

612151015

การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง

613023009

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์เป็นฐาน

619151001

การถอดบทเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้

613011046

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

613101026

การสร้างห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom

614101048

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

615042002

การจัดทำแผนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับกลาง

615222013

สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับครู : การตลาดออนไลน์

613291029

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate และการใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

611161076

การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การพัฒนา ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑

612021096

หลักสูตรมอนเทสซอริ : คณิตศาสตร์ (ระดับพื้นฐาน) สำหรับครูประถมศึกษา (อบรมเชิงปฎิบัติการ)

611161163

การจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสังคม (Prosocial) สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการ ประยุกต์ใช้กระบวนการเล่นตามรูปแบบการเล่นภายใต้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ สนุกสนาน

612152073

“จิตศึกษาพัฒนาทักษะสมอง EF ระดับประถมศึกษา”

612181180

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูโค้ชมืออาชีพด้วยกระบวนการ PLC

611161159

การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะพัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2560

619011009

สะเต็มศึกษาสู่อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม