ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

629101006

การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

629181165

สอนแบบเซียน ด้วยทักษะโค้ชชิ่ง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แบบผสมสื่อออนไลน์)

629021040

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมใกล้ตัวเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

629031016

หลักสูตรพัฒนาครู....การพัฒนานวัตกรรมวิธีการสอนอ่าน เขียน เรียนภาษาไทยเข้าใจอย่างยั่งยืน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

623041068

หลักสูตรการผลิตสื่อ และนวัตกรรม สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623182019

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

624011035

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียน

624012011

กิจกรรมจัดการเรียนรู้พันธุศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

629041055

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการใช้แบบฝึกบูรณาการทักษะ 8 กิจกรรม

623042004

การออกแบบบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการบูรณาการและเนื้อหา (CLIL) (แบบผสมสื่อออนไลน์)

623021058

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ สู่ห้องเรียน 4.0 สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629181316

การจัดการเรียนรู้ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

629011045

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

628041025

จิตวิทยาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการแสดงละคร ผ่านการจัดค่ายภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

623011056

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

629181136

เทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษ ที่ 21

629181354

“การพัฒนาครูสู่ผู้อำนวยการเรียนรู้ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย”

629041034

หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยทฤษฎีการสอนแบบตรง

628171001

เทคนิคการจัดเรียนรู้สำหรับครูการศึกษาพิเศษ ในศตวรรษที่ 21

623182025

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ E-sport ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629181030

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ Thailand 4.0

628022005

เทคนิคชั้นสูงในการพัฒนาความสามารถพิเศษในการคิดเลขโดยนิ้วมือ “หัตถคณิต จิตตะเสรี” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.1-6)

624011004

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย Easy Lab สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

624181031

การจัดการชั้นเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยียุค 4.0 บูรณาการกลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แบบผสมสื่อออนไลน์)

623041029

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยการเรียนการสอนแบบ Active Learning

628011030

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Science Projects for Sustainable Development) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

629021006

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์เป็นฐานในศตวรรษที่ 21

628101002

การอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับนักเรียน

629181006

“การพัฒนาครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ในการขับเคลื่อนและบ่มเพาะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

623111026

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอน และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น