ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

621161043

ครูปฐมวัยแนวใหม่ Thailand 4.0 : สะเต็มศึกษา

629181086

การสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการแนวคิด “งานศิลปะ/ทัศนศิลป์” สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0

624013001

หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู

623111037

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น : เทคนิค วิธีสอนในศตวรรษที่ 21

621161117

การจัดแผนการสอน แบบบูรณาการ การเรียนรู้สตีมศึกษา ในระดับปฐมวัย

628151002

การใช้บอร์ดเกมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

623181099

สอนแบบเซียน ด้วยทักษะโค้ชชิ่ง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แบบผสมสื่อออนไลน์)

629181206

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการด้วย 3R8C

629181057

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการ PDSE

623181068

ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

629181203

เทคนิคการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูระดับประถมศึกษาปลาย

628031029

การพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

629142002

เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการแสดงรำวงมาตรฐานสำหรับครูนาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21

628181022

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยทฤษฎีพหุปัญญาสำหรับพัฒนา ทักษะการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

629181321

การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย

624091004

ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูระดับมัธยมศึกษา

629181010

การแก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

623181210

จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา

628181018

สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

623181213

การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทางการศึกษาแบบR2R (Routine to Research) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด Coaching And Mentoring

629181113

การจัดทำแผนเสริมสร้างสมรรถนะระดับบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สู่ครู นวัตกรยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคนิคการวางแผนอนาคต (The Future Of Strategic Planning)

629111042

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการวิจัยโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

623291005

การวิจัยและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality Technology) สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

623031047

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด สังเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

628011007

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry based learning : 5Es) ในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

623013002

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ในยุค Thailand 4.0

624151015

ดี ไซน์นิ่ง ยัวไลฟ์ กระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจตัวเอง

628041016

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูในยุค 4.0 ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

629181353

เครื่องมือปรับพฤติกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารกับนักเรียน Gen Z สำหรับครูระดับประถมศึกษา

629011003

เกม กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Inquiring-based learning (IBL) และวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และกระบวนการวิทยาศาสตร์