ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

624021023

ผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาโครงงานและงานสร้างสรรค์เชิงคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

623111018

การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์

629181116

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษาปลาย

624291002

นวัตกรรมการสอนความรอบรู้ทันสื่อและทักษะชีวิตดิจิทัลสำหรับนักเรียน Gen Z

623111007

การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบผสมสื่อออนไลน์)

624151014

กระบวนการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

623011058

การจัดการเรียนการสอนชีววิทยาแบบบูรณาการในยุค Thailand 4.0

635292001

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science and AI (Data Science and Artificial Intelligence)

629041113

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ Task-Based Learning, Cloze Procedure, CLT Approach และSchema Theory

623101031

การใช้ Google Applications เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629011014

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

629181153

การจัดทำหลักสูตร การวิจัยและการพัฒนา เพื่อการจัดการเรียนรู้ ของครูระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สู่การเลื่อนวิทยฐานะ

629181158

เพิ่มขีดศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนสู่คุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ ตามแนวทาง ว.21/2560 ด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community :PLC) ในรูปแบบชวนคิดพาทำ(think and do together) : วิทยฐานะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

621041004

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

628011017

นวัตกรรมกับการสร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูวิทยาศาสตร์

629181201

การผลิตสื่อสร้างสรรค์บนรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรมประยุกต์ Adobe Illustrator เบื้องต้น เพื่อมุ่งสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนมากกว่าการจดจำความรู้

623131013

Modern Art to Modern Class: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากศิลปินสมัยใหม่

629032004

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นประถมศึกษา

621041008

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมเพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปฐมวัย

629171007

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมสำหรับครูประถมศึกษา

623012016

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

621161051

ผลิตสื่อ เพลง นิทานเพื่อพัฒนาภาษาแรกเริ่ม และEFของเด็กปฐมวัย

621161002

การพัฒนาสื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนปฐมวัยสู่การวิจัยในชั้นเรียน

621161026

การสร้างสื่อการเรียนรู้ไอซีที ห้องเรียนปฐมวัย 4.0

623131006

การพัฒนาครูสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการออกแบบนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 บูรณาการ Technological Applications สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

624101005

พื้นฐานการใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา สำหรับการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

629021002

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

629141019

การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดรำอวมงคล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning

629121004

การพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในสถานศึกษา

623181161

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี Google Applications