ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

629111055

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

623041079

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

629102004

การจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสีย้อม กับวัสดุธรรมชาติ สำหรับครูระดับประถมศึกษา

624013001

หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู

613041012

การพัฒนาทักษะ ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนที่ยึดเนื้อหาเป็นส าคัญ

628011006

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนดี สอนสนุก ด้วยโมบายล์แอปพลิเคชัน” สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

612041004

7 เคล็ดลับจาก “พลังสมอง” และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)

629181314

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษา

629111044

แนวคิดการสอนศาสนาเปรียบเทียบเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ประถมศึกษาตอนปลาย)

623111051

การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร พื้นฐาน

614011032

เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการประยุกต์ในห้องเรียน

614152003

จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับครู

615222018

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ด้วยการใช้การตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสาขาวิชาการตลาด ระดับกลาง

615252003

การพัฒนาอีเลินธ์นิงแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อการสอนในยุค Thailand 4.0 สำหรับสาขาเกษตรกรรม ระดับกลาง

612021029

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะกระบวนการให้เหตุผล ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method)

611162029

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสมองสำหรับครูปฐมวัย

612151084

สรุปใจความอย่างไรให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ (ประถมศึกษา)

629151015

การสร้างครูให้เป็นโค้ชด้วย NLP เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

612111064

การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการสอน PCBL ระดับประถมศึกษา

623112013

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

614121017

การผลิตอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา

613121004

กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (วิชาชนะใจ) ระดับมัธยมตอนต้น

621041008

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมเพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปฐมวัย

612031007

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา

615212020

งานระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม สำหรับครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับกลาง

612151073

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

623152005

กิจกรรมเสริมสร้างตัวตน : เครื่องมือจำเป็นสำหรับครูแนะแนว (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

623171002

การพัฒนาการจัดการเรียนรวมผ่านกระบวนการ PLC สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

623021050

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623031082

การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับครูยุค 4.๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น