ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

624183001

การสร้างเครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับครู

629181114

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21

628021017

การใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity–Based) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

624021025

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

623111046

การใช้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

623151023

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โดยใช้ Application Line ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

629111058

การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพื้นฐาน

628041016

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูในยุค 4.0 ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

635182003

การเสริมสร้างทักษะครูอาชีวศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้เรียน

629181327

การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ไทยแลน 4.0 ระดับประถมศึกษา

624141003

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านจากประเก็น Thailand 4.0

629031086

การวิจัยและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality Technology) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

628151011

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวัยประถมศึกษาแนวใหม่ โดยใช้ทักษะการบริหารจัดการสอมอง (EFS : Executive Functions Brain)

623181191

นวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

624111022

การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

623041050

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมเพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623181043

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623031016

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

621161056

การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา แบบองค์รวมของเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการแนวการสอนภาษาธรรมชาติและหนังสือเล่มใหญ่

624112002

การพัฒนาทักษะครูสาระประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านการสร้างสำนึกความเป็นไทย ด้วยการจัดค่ายประวัติศาสตร์

629011016

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ: การรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลด้วย Google Form, Google Sheet และ Google Data Studio” สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

623181103

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบของครูมืออาชีพ

629121018

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบี่กระบองเบื้องต้น ในสถานศึกษา

629131007

การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การพับ ตัด และปั้นกระดาษตามแนวศิลปะนานาชาติเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทางศิลปะ สำหรับระดับประถมศึกษา

629122007

หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา กีฬาดาบไทย ระดับขั้นกลาง

629181324

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนของครูในศตวรรษที่ 21

623181090

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์และการใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

624012011

กิจกรรมจัดการเรียนรู้พันธุศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

623151025

การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา

621181003

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู ระดับปฐมวัย