ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

614181018

การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

615231002

การวาดภาพด้วยแอพพลิเคชั่นบนเครื่องปฏิบัติการระบบ OS ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่องานศิลปะสำหรับครูศิลปกรรม ระดับพื้นฐาน

612131020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานศิลปะภาพปะติด จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา

613111094

เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอนแบบเรื่องเล่า

613011063

เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพื่อเข้าสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น

613181112

การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์

616991008

เทคนิคการเขียนข้อสอบปรนัยให้มีคุณภาพ

612101054

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรไทยแลนด์ 4.0 สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถม 1-3”

612031149

คำคม เพื่อพัฒนาคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทยประถมศึกษา

611162022

หลักสูตรพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของเด็กปฐมวัย

612021049

ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

611161045

การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

613012041

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

612101029

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา

612021029

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะกระบวนการให้เหตุผล ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method)

611162024

หลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางพหุปัญญา

613102013

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

612012015

การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 : ด้านการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา STEAM และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEAM สู่เป้าหมายผู้เรียน (3Rs8Cs)

613181108

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

614011020

การสอนดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

612022026

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

613993009

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับชำนาญการพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย

613181014

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ พระราชาเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0