ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612011051

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างแพ

629041015

การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อสร้างสรรค์ทางภาษาและการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองบูรณาการ Technological Applications สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

614012034

สนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะการคิด

623031037

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

629181292

พัฒนาครูเพื่อสร้างสังคมสุจริต สำหรับครูระดับประถมศึกษา

629031041

เทคนิคการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยเพื่อเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูระดับประถมศึกษา

629032005

การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

629181364

สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการ 3D ( ประถมศึกษา )

612151064

หลักสูตรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู (Professional Learning Community: PLC) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิด Kaizen ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับครูประจำชั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียน

613121016

การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาและสุขศึกษา โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม กับ การสอนในศตวรรษที่ 21 ในสาระพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

629012005

การสอนโลกและดาราศาสตร์สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา

629042004

การสอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู ที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

623121010

การพัฒนาการสอนฟุตซอลสู่เป้าหมายระดับชาติและระดับอาชีพ (มัธยมต้น)

623151015

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

614011068

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ระดับพื้นฐาน

623181299

การจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนยุคใหม่

623011113

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา”

612014001

6 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับประถมศึกษา

613101081

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

614182031

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

613183007

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบใช้ ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนำไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของซิปปา โมเดล (CIPPA Model) และใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยกระบวนการกลุ่ม ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

623141005

การประยุกต์รำวงมาตรฐานของไทยในปรากฎการณ์ทางสังคมสมัยใหม่สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629111014

การใช้แอปพลิเคชั่นกูเกิลเพื่อการศึกษา(Google Apps for Education)ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

629151016

PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา

624041013

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

611131006

เทคนิคการสอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) แบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูปฐมวัย

623012020

การเตรียมและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตรอินทรีย์ อย่างยั่งยืน (ระดับกลาง)

623182018

การจัดการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษาด้วยการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

629181333

การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต

611041010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน