ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

635211002

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาแขนกลหุ่นยนต์ สำหรับสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน

635211001

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูเทคนิคพื้นฐานอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน

635212003

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติทักษะการบำรุงรักษา 6 ทักษะ (SIX SKILL) สำหรับครูสาขาวิชาอุตสาหกรรม ระดับกลาง

635212009

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

635181003

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

635042001

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบ CEFR โดย Multimedia in Teaching

635212007

การพัฒนาทักษะและความรู้ในการจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเทคโนโลยียาง ระดับกลาง

635182003

การเสริมสร้างทักษะครูอาชีวศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้เรียน

635212001

การฝึกอบรมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ระดับกลาง

635212004

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติระบบไฟฟ้ารถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับกลาง

635212008

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี ซีมูลเลเตอร์ (งานกัด) สำหรับการเรียนการสอนรายวิชายเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี

635181002

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Edmodo สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

635112001

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้บนฐาน Growth mindset For New normal

635182001

การวิจัยในชั้นเรียน ยุค Digital Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา

635182002

กระบวนการวิจัยยุค 4.0 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับครูอาชีวศึกษา

635182006

Teacher Coaching : การพัฒนาครูในการสร้างสื่อดิจิทัล นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

635182004

การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของครูอาชีวศึกษา

635181004

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัลโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย App for Education สำหรับครูอาชีวศึกษา

635292001

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science and AI (Data Science and Artificial Intelligence)

635222001

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อผลิตสื่อการสอนของครูวิชาชีพการตลาด

635291001

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ ระดับพื้นฐาน

635021001

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Power BI Desktop สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับพื้นฐาน

635121001

การบูรณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาลีลาศสำหรับครูผู้สอนพลศึกษาและสุขศึกษา ระดับพื้นฐาน

635171001

การพัฒนาการจัดการเรียนรวมสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

635182005

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษา

655182001

การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ระดับกลาง

635181005

การสร้างเครื่องมือเพื่อวัดและประเมินผลออนไลน์ในห้องเรียนห้องเรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษา

635091001

การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระดับพื้นฐาน

635181001

การสร้าง Digital Portfolio แสดงผลผ่าน Smart Phone ด้วยการประยุกต์ใช้ QR Code สำหรับครูอาชีวศึกษา

635212005

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง