ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

629181116

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษาปลาย

621161005

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงเหตุผล ระดับปฐมวัย

623181209

IoT (Internet of Things) สื่อนวัตกรรมเปลี่ยนโลกการศึกษา

624181052

หลักสูตรการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

629251001

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานเกษตร (สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย)

621161055

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

621161078

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานแบบ STEM

629022011

การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

629011086

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาสำหรับครูที่จบไม่ตรงเอกวิทยาศาสตร์

629181005

แนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูเพื่อศิษย์ระดับประถมศึกษา สู่ห้องเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21

629181081

การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนอินโฟกราฟิกด้วยเว็บแอปพลิเคชัน PowToon

629111022

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา

629011096

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกเบื้องต้นด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

628111007

การพัฒนาครูด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การสร้างรอยเชื่อมต่อด้วยกิจกรรมบูรณาการในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

629111005

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสังคมระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

623181069

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

629041016

การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาที่จบไม่ตรงเอกในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วย Phonics & English Echo Application บูรณาการกิจกรรม Active Learning สู่ไทยแลนด์ 4.0 และทักษะในศตวรรษที่ 21

629021053

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

624182016

การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยทางการศึกษาสำหรับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ภายใต้แนวคิด Professional Learning Community (PLC) (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

629102010

หลักการคิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับครูระดับประถมศึกษา

624111016

กลยุทธ์การสอนกฎหมายบูรณาการการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

623041036

การสร้างชั้นเรียนที่ตื่นตัวด้วยการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ

623182039

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Teaching and Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

621181003

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู ระดับปฐมวัย

623182008

การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

621151003

กรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset)กับการพัฒนาผู้เรียน (ปฐมวัย)

623181241

การใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

628021019

แนวการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หลัก Natural Language Processing เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกในวิชาคณิตศาสตร์

623181205

ครูโค้ชมืออาชีพด้วยกระบวนการ PLC

629101028

PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา