ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

629181085

สอนแบบเซียน ด้วยทักษะโค้ชชิ่ง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แบบผสมสื่อออนไลน์)

628121002

การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

629182007

การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นทักษะการคิดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมระดับประถมศึกษา

628031031

การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในโรงเรียนขนาดเล็ก

624031017

การจัดการหลักสูตรและการวัดผลเพื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคลรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สอดคล้องกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและพัฒนาเทคนิคการศึกษาให้สอดคล้องสำหรับศตวรรษที่ 21

629031092

กลยุทธ์การใช้เทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ พัฒนาครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย สร้างเด็กไทย 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

611162014

เทคนิคการสอนคิดและผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 4.0

629181269

การใช้ Application เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูมัธยมศึกษา

621161126

เทคนิคการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของครูในศตวรรษที่ 21

613031027

การออกแบบกลยุทธ์ความสำเร็จในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623181159

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLCสำหรับครูมัธยมศึกษา

611161091

เทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

629181049

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

629102010

หลักการคิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับครูระดับประถมศึกษา

612101050

การสร้างนิทานอะนิเมชั่นจากสื่อหุ่นชักเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

615042001

พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ สำหรับครูอาชีวศึกษา

629021035

การพัฒนาครูศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)

628011033

เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

612151052

หลักสูตรการอบรมครูผู้นำนันทนาการ

624181017

ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย (แบบผสมสื่อออนไลน์)

611091002

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย

613151076

เทคนิคการขยายความคิดด้วยการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2 สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น)

613011089

การจัดการเรียนรู้ด้วยการผลิตสื่อวิทย์ DIY (Do It Yourself) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623031007

สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกและสร้างสรรค์

613021062

การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลวิชา คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน มัธยมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ยุค Thailand 4.0

612121007

การจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ระดับประถมศึกษา

623031026

เทคนิคการสอนวรรณกรรมพิจารณ์ พินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623181276

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

615181025

การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน

624101011

เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนวัตกรรมสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์