ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612011015

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขั้นพื้นฐาน

623012008

การจัดการเรียนรู้ตามแนวสตีมศึกษา: กระบวนการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

624181008

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

612111052

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในสาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สำหรับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา”

621181014

การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูปฐมวัย

612041121

การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

629121001

การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูอนามัยโรงเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับครูประถมศึกษา

629012001

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ในศตวรรษที่ 21 กับชุดโครงงาน STEM แบบ DIY กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

629012023

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

613031011

การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เสริมสร้างการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียนรู้แบบเชิงรุก การใช้เหตุผลสะท้อนความคิด สถานการณ์จำลองและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

613101030

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน

629141011

หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์นาฏยลีลาสากลสำหรับครูนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา

613011084

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากห้องเรียนปกติสู่สะเต็มศึกษา

621161002

การพัฒนาสื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนปฐมวัยสู่การวิจัยในชั้นเรียน

623182004

การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตาม วฐ. 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

614011044

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น (๗E) ประกอบชุด สื่อประสม

629021076

การสอนคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการ Concrete – Pictorial – Abstract (CPA) และ เทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) ระดับประถมศึกษา

612101056

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรไทยแลนด์ 4.0 สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถม 4-6”

623041050

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมเพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

614011048

หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

614112009

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูสังคมศึกษา

613181119

การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

613121006

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มวยไทยโบราณในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

624042004

การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ

628031010

การออกแบบกิจกรรมและสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนยุค 4.0

629181262

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน “วิจัยสร้างเสริมสู่ห้องเรียนสร้างสรรค์” สำหรับครูประถมศึกษา

613011072

การสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วย“สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality : AR ด้วยโปรแกรม Aurasma”

629031065

การเสริมสร้างศักยภาพการการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)ในรูปแบบชวนคิด พาทำ (Think and do together) สู่การเป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

612041036

การพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษตามหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

612181187

การบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่/ห้องเรียนอนาคต