ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

624181078

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยใช้รูปแบบ 4ECS Model เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้

629182004

การจัดการเรียนรู้ด้วยครูมืออาชีพ

624111002

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอนสังคมศึกษาสนุกๆง่ายๆ โดยใช้ Map & Why

624031012

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : เทคนิค วิธีสอนหลักและการใช้ภาษาไทย

628151006

การพัฒนากรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี บนพื้นฐานจิตวิทยาการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

628181057

นวัตกรรมจิตศึกษาและทักษะสมอง EF สำหรับครูประถมศึกษา

629181234

การเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 : พัฒนาครูเพื่อศิษย์และการเลื่อนหรือคงวิทยฐานะแบบใหม่

629101047

การเข้าถึงสื่อดิจิทัลเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย

624061001

แนวทางใหม่ของการสอนภาษาฝรั่งเศส : ห้องเรียนกลับด้าน

623011105

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5STEPs เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

629101032

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์อย่างง่ายและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

623111010

เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

624181033

อบรมปฏิบัติการ การบูรณาการและการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม Active Learning ผ่านกระบวนการ PLC สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย : ระดับพื้นฐาน

629181020

สอนแบบเซียน ด้วยทักษะโค้ชชิ่ง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Workshop)

629031101

การพัฒนาครูภาษาไทยด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ ระดับประถมศึกษาโดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

628181003

เทคนิคจัดการเรียนรู้ยุค 4.0 แบบบูรณาการโดยใช้คาราโอเกะ

629181193

การพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานบูรณาการเป็นฐาน

623181322

กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

624181017

ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย (แบบผสมสื่อออนไลน์)

629141008

การประยุกต์รำวงมาตรฐานของไทยในปรากฎการณ์ทางสังคมสมัยใหม่สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

628181034

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ : ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูสู่คุณภาพผู้เรียน

629011001

การเรียนรู้ผ่านเกมด้วยบอร์ดอัจฉริยะ Micro:bit

623021013

การวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

629151008

โครงงานสะเต็มศึกษา

623182002

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

624293001

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบฝังตัวเบื้องต้นสำหรับครู

623021023

การออกแบบห้องเรียนคณิตศาสตร์ยุคดิจิทัลกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623021025

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

624182012

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Active Learning สู่สมรรถนะสาขาวิชาชีพ Thailand 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

623181099

สอนแบบเซียน ด้วยทักษะโค้ชชิ่ง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แบบผสมสื่อออนไลน์)