ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

613181051

การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

613021039

สะเต็มศึกษากับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์

612022026

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

611161123

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโดยใช้โครงงานฐานวิจัย

612152069

เทคนิคการสอนให้เด็กมีสติและสมาธิ ในการเรียน

616183001

การจัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูการศึกษานอกระบบ (กศน.)

612031136

การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาด้านการสอนอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้แบบทดสอบ

613121040

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาชักกะเย่อสากลเบื้องต้นในสถานศึกษา

612032018

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC: เรื่อง การวัดและประเมินผล การวิจัย และสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

612021051

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

612031138

การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

613031009

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612041045

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนคาเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของโฟนิคส์

614101032

หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

613122001

PLCการพัฒนาครูสุขศึกษาและ พลศึกษาเพื่อศิษย์แห่งศตวรรษที่ 21

614292003

การเป็นครูในยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนอง นโยบาย Thailand 4.0 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

612151014

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูในยุค 4.0

612181224

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา

613031036

เทคนิคการสอนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน (PISA)

613181143

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

614011014

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ทแอพพลิเคชั่น

613111087

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

614011040

เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพื่อเข้าสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย

613182032

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การทำโครงงานบนฐานวิจัย (RBL) เพื่อพัฒนานักเรียน.ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

613991053

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

612012007

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากวัสดุในธรรมชาติ