ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

623111052

“พิพิธภัณฑ์” ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและการใช้ในการจัดการเรียนการสอน

623181141

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสื่อการสอนทางสังคม

628011030

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Science Projects for Sustainable Development) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

629011010

การสร้างความรู้ด้วยตนเองจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 6L โดยใช้สื่อจำลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

624022002

การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (ระดับกลาง)

621161015

การพัฒนาสมรรถนะของครูในการนำกิจกรรมสุนทรีย์ทางศิลปะ ดนตรีและลีลา มาใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย

613181095

สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623011035

การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีด้วย STEM (การออกแบบและเทคโนโลยี)

629041055

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการใช้แบบฝึกบูรณาการทักษะ 8 กิจกรรม

623181295

เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21

629181023

Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษา โดยบูรณาการกลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แบบผสมสื่อออนไลน์)

612151015

การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง

628011011

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติรอบตัว

628031025

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นประถมศึกษาตอนต้น

629141004

เทคนิคจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ยุค 4.0

623141019

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านดนตรี-นาฏศิลป์ในยุค Thailand 4.0 สู่การสร้างนวัตกรรม

623041070

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านกระบวนการ PLC

629181233

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข ด้วยเทคนิคการสอน KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (3R) : ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

623021049

ปฏิบัติการเขียนโค๊ดเพื่อแสดงข้อมูลด้วยโปรแกรม Mathematica

624101001

การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) โดยแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีและดิจิตัลของผู้เรียนมัธยมปลายในยุค 4.0

624181060

การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Design Thinking สำหรับครูมัธยมศึกษา

629181331

กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ยุค4.0 เพื่อเสริมผู้เรียนศตวรรษที่ 21

625222002

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษา

613101010

การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0

629181178

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC

615222018

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ด้วยการใช้การตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสาขาวิชาการตลาด ระดับกลาง

625181011

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครูอาชีวศึกษา

614181060

กิจกรรมการเรียนรู้การทำยาสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้ดูแลสุขภาพในชุมชนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

612181065

การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครู สู่ห้องเรียน 4.0

624181057

หลักสูตรการผลิต e-Book เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย