ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

624041020

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมเพื่อพัฒนาเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

621161028

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบโครงการเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

614041019

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน

621161087

การจัดทำสื่อประเภทเกมการศึกษาแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

629031076

การพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อสามมิติ หรือ Pop Up ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตามคุณลักษณะครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

624111004

ครูกล้าสอน: เรียนรู้จากภายในเป็นครูสังคมศึกษาคนใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน

629181291

การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active สำหรับครูระดับประถมศึกษา

623181115

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้แผนที่ความคิด (Mind Map)

624292007

เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning แบบมีส่วนร่วมสำหรับ ผู้เรียน Gen Z

628101003

การจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับครูระดับประถมศึกษา

629181343

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและระดับชาติที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

629031124

เรียนสนุก ปลุกความคิด ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ Active Learning

624181097

นวัตกรรมจิตศึกษาและทักษะสมอง EF สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

629041106

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่ม สาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

613111087

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629011046

การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุทธ์ประกอบการใช้ชุดสื่อยุค Thailand 4.0 ระดับมัธยมศึกษา

624181088

การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที 21

628181019

การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

624182001

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

613021058

การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยฟังก์ชันในไมโครซอฟท์เอกเซล

611161161

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

628011014

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน

613022019

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด(Open Approach เพื่อพัฒนานักเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา

623151022

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการมีจิตสาธารณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กระบวนการลูกเสือประกอบสื่อประสม

623151008

ถอดรหัสครู 4D สู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนนักเรียน Gen Z

614222001

การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูวิชาเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงินส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา

624011015

การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Construct 2

623031004

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

629031126

สอนอย่างไรให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยสื่อสารเป็น

629031020

การพัฒนาครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านและเขียนด้วยหนังสือเล่มเล็กและหนังสือป๊อปอัพบูรณาการเทคโนโลยีทางการศึกษาสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21