ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

629101042

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ผ่านกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้

629181030

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ Thailand 4.0

629111026

การบรูณาการพหุวัฒนธรรมศึกษาในบริบทการเปลี่ยนผ่านทางสงัคมในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษาปลาย)

629041002

การผลิตสื่อภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนและกระบวนการ PLC สู่การทาวิจัย ในชั้นเรียน

624231001

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

623181286

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนของครูในศตวรรษที่ 21

623121002

การพัฒนาครูสอนวิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียและโครงงาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู่กระบวนการคิดและทักษะในศตวรรษที่ 21

623031020

การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยแบบ CBL (Creativity Based Learning)

623152007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

623122002

การพัฒนาครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านทักษะปฏิบัติด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยสื่อผสม

629042003

การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการจัดกิจกรรมแบบเน้นเนื้อหาและแบบร่วมมือบูรณาการ Active Learning & Technological Applications สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

623181151

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมกระดาน (Board Game) ตามแนวทาง Game-based Learning (GBL)

623181192

ชวนคิด พาคิด สร้างนวัตกรรม บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

623131010

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์ฮูปแต้มอีสาน ตามแนวทางรูปแบบโมเดล LCCSC “ เรียนรู้ สืบสาน สร้างสรรค์ จรรโลง และ สำนึกรัก” ที่เน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

629021090

การสร้างสื่อและนวัตกรรรมด้วยโปรแกรม Geogebra สาหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา

624181128

การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา บูรณาการสาระ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

629181187

การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงเอกในโรงเรียนขนาดเล็ก

623011065

PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

623101017

การโปรแกรม Scratch สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

629131014

การผลิตชิ้นงานจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะยุค THAILAND 4.0 ด้วยการโค้ช

629141019

การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดรำอวมงคล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning

624151016

กรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset)กับการพัฒนาผู้เรียน (มัธยมปลาย)

623181116

การออกแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามศาสตร์พระราชา สู่การศึกษา 4.0

623031073

การรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA: มโนทัศน์และการสร้างแบบทดสอบ

635211002

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาแขนกลหุ่นยนต์ สำหรับสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน

623011116

การเก็บรักษาตัวอย่างทางชีววิทยาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

624012014

การจัดจำแนกสัตว์ทะเล

623141001

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ดนตรี ตามแนวคิด BBL ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623181081

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยบูรณาการ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

629181288

การจัดการเรียนรู้โครงงานบูรณาการ ในศตวรรษที่ 21 : ระดับประถศึกษา