ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612031025

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ

613012031

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์

614031022

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

614012013

การเรียนรู้ Stem Education ด้วยสื่อ zSpace กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

613011049

กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมตอนต้น เรื่องการออกแบบและสร้างเรือ

612021079

หลักสูตรพื้นฐานการใช้ Bar Modeling ในการสอนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าใจวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ในรูปแบบของจำนวนนับ ตามแนวคิดของคณิตศาสตร์สิงคโปร์

611141006

การใช้นวัตกรรมกิจกรรมเกม เพลง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

615022003

การใช้สถิติสําหรับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนสําหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับกลาง

613012038

ห้องเรียนธรรมชาติ: การเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

616183001

การจัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูการศึกษานอกระบบ (กศน.)

613031063

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

615212019

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านไอโอที (IoT) ด้วยบอร์ดอาร์ดูโน (Arduino) สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับครูอาชีวศึกษา

614101014

การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

614011043

หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสำหรับการคิดนวัตกรรมและการต่อยอดสู่สิทธิบัตรสำหรับครูวิทยาศาสตร์

612141012

หลักสูตรการสร้างสรรค์ลีลาท่ารำสำหรับครูนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษา

613181005

e-Book : สื่อสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21

616181007

สะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

612012009

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับกลาง

612991056

การปลูกฝังวินัยทางการเงิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยแนวคิดการเรียนรู้ : ESSD

613032007

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับกลาง

615221035

การบูรณาการ ระบบ LEAN Simulation กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการ โลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0 สำหรับสาขาวิชาโลจิสติกส์ ระดับพื้นฐาน

613013003

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

613042015

พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ สำหรับครูมัธยมศึกษาต้น

613111005

กระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บนฐานการวิจัยของครูประวัติศาสตร์ 4.0

613181132

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

614121012

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สอนกีฬาดาบไทยระดับขั้นพื้นฐาน

613021001

การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Geogebra ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613141023

เทคนิคการจัดการวงโยธวาฑิตด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

612041114

การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นประถมศึกษา

615222016

การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษของครูวิชาชีพการโรงแรมแบบบทบาทสมมุติ และการจำลองสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีบทเรียนออนไลน์ ระดับกลาง