ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

623211001

การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน (IS) เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษา

624061001

แนวทางใหม่ของการสอนภาษาฝรั่งเศส : ห้องเรียนกลับด้าน

623021047

การสร้างสื่อและนวัตกรรรมด้วยโปรแกรม Geogebra สาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629011038

การเสริมเสร้างสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

629011008

การจัดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

629021010

การออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์เพื่อผู้เรียนระดับประถมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

623011079

การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยภาพบ่งชี้ข้อมูล (Infographic)

621162001

การผลิตสื่อนวตักรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในยคุไทยแลนด์ 4.0

629031117

การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

629181125

ระเบียบวิธีวิจัยและการเลือกหัวข้อวิจัย เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับครู

623031029

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก สนุกกับการเรียนรู้ Active Learning เน้นการฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ครูนำผลการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาวิชาชีพ ตาม ว 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

629111039

การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม บนฐานจิตตปัญญา

629181102

เทคนิคการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียน

629041009

กลยุทธ์การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา

621161095

เทคนิคการจัดประสบการณ์การรู้หนังสือระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วย Scaffolding

624181055

หลักสูตรการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ในรูปแบบ Live Streaming เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

623041006

การพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

628181064

เทคนิคการส่งเสริมทักษะการอ่านให้แก่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ประถมศึกษาตอนต้น)

629181051

การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มบูรณาการสาระ

623141023

การออกแบบการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ระดับมัธยมศึกษา

623181068

ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

629172001

วิธีการสอนตามความแตกต่าง (Differentiated Instruction) : สอนแล้วเป็นสุข สนุกกับการเรียน สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย

629101031

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และหนังสือมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม

628021012

การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (ประถมศึกษาตอนต้น)

621101003

การเข้าถึงสื่อดิจิทัลเบื้องต้น สำหรับครูปฐมวัย

628011004

เจาะลึกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

628011009

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

623041052

การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

624111009

การบรูณาการพหุวัฒนธรรมศึกษาในบริบทการเปลี่ยนผ่านทางสงัคมในศตวรรษที่ 21 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

624101020

การเข้าถึงสื่อดิจิทัลเบื้องต้น สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย