ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

615213001

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

612031155

การอ่านทำนองเสนาะในบทร้อยกรองสำหรับ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

613021057

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Web/Mobile Application เพื่อกระตุ้นการเรียนตามหลักการ Active Learning (ระดับพื้นฐาน)

612182049

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

614101032

หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

613113006

การออกแบบระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการสอนสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612031108

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw)

612991058

“ชวนคิด พาทำ สร้างนวัตกรรม นำการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่มวิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 : ระดับประถมศึกษา

614012032

วิทยาศาสตร์กับความงาม

613181014

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ พระราชาเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

613012030

เทคนิคการจดัการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน

613181103

ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 ด้วยแอพพลิเคชั่น EDMODO สำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

615212029

การควบคุมความเร็วการผลิตในงานอุตสาหกรรมด้วย Inverter Drive System ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับกลาง

613041052

การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน : การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

614291028

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบของการนำเนื้อหาสาระการเรียนรู้มาผลิตเป็นสื่อเพลงเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

612182048

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

613041034

พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษผ่านโซเชียลมีเดีย

612101056

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรไทยแลนด์ 4.0 สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถม 4-6”

614012027

เทคนิคการสอนโครงงาน/วิจัยให้คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

613112006

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ด้วยเทคนิค CBLระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613181034

การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

612012007

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากวัสดุในธรรมชาติ

614181055

ผู้นำกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

613023007

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นฐาน

612111056

อบรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนพร้อมสร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน

613991071

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยกระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาทำ (Think and do together) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพื่อศิษย์และเพิ่มวิทยฐานะ) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612021051

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

611161175

หลักสูตรมอนเทสซอริ – กิจกรรมสอนทักษะชีวิต (practical life skills) สำหรับครูปฐมวัย (อบรมเชิงปฎิบัติการ)

612151064

หลักสูตรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู (Professional Learning Community: PLC) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิด Kaizen ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับครูประจำชั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียน

612181183

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา