ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

624011020

การบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ร่วมกับ TPCK เพื่อการเรียนการสอนชีววิทยา ในศตวรรษที่ 21 (ระดับพื้นฐาน)

629181309

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

629151002

การใช้บอร์ดเกมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-6)

623181198

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข ด้วยเทคนิคการสอน KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (3R) : ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

629041026

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้วยเทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านโลกไซเบอร์

623181189

การพัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ครูมืออาชีพแบบ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

624181124

การจัดการห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ในยุคดิจิทัล

629181168

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบนันทนาการเพื่อการสอนแบบ Active Learning

623041012

การใช้เทคโนโลยี Interactive Platforms ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

624181052

หลักสูตรการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

629011005

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่วิถีชีวิตด้วยห้องเรียนธรรมชาติ

624011034

การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

629012022

การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา

623111041

PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

629021046

การเสริมสร้างสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัยประกอบสื่อ Learning Object เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

621161123

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play-based Learning) สำหรับปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน

624042003

การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูภาษาอังกฤษ

624011044

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-เคมีเพื่อตอบสนองมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการทดลองเคมีสีเขียว

629041111

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสำหรับครูประถมศึกษา

623011110

การสร้างสรรค์หุ่นยนต์แบบการบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วย KidBright

624012001

การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

629141019

การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดรำอวมงคล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning

623121007

การสอนพลศึกษาแนวประยุกต์และการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนยุค ๔.๐ : จากทฤษฎี และการวิจัยสู่การปฏิบัติ

623131012

การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์เชิงบูรณาการสำหรับครูศิลปศึกษา

629101028

PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

628181074

การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา บูรณาการสาระ ระดับประถมศึกษาตอนต้น หลักสูตรพื้นฐาน

623181073

การนำเสนอรูปแบบการเรียนด้วย Infographic สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

628181013

การจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (ประถมต้น)

623021052

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning เพื่อสร้างนวัตกรน้อย : สำหรับครูคณิตศาสตร์

629181169

จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อนักเรียนในยุค Generation Z