ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

629111013

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบสื่อมัลติมิเดียระดับประถมศึกษา

629011076

การสร้างความรู้ด้วยตนเองจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 6L โดยใช้สื่อจำลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

621151003

กรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset)กับการพัฒนาผู้เรียน (ปฐมวัย)

621161145

เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบสำหรับครูปฐมวัย

628031036

การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

623011012

เทคนิคการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รูปแบบออนไลน์)

628041015

การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมสนุกตามแนว Active Learning

623152004

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

629181175

“ห้องเรียนคิดเป็นภาพ” ด้วยกระบวนการ Design Thinking และ Visual Thinking

623042009

การใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

629121004

การพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในสถานศึกษา

623011105

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5STEPs เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

623181186

การบริหารจัดการห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนแห่งอนาคตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

623011116

การเก็บรักษาตัวอย่างทางชีววิทยาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

621161129

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบเยอรมัน

623021037

นวัตกรรมลดภาระการบ้านและยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ด้วยสื่อ Kahoot สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น

623011036

การจัดการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยีด้วย STEM Robotic.

629102004

การจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสีย้อม กับวัสดุธรรมชาติ สำหรับครูระดับประถมศึกษา

628032010

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามแนวคิด BBL โดยใช้สื่อประกอบเพลงผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง

629121014

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยศิลปะป้องกันตัวเพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียนระดับประถมศึกษา

628181009

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา

629141004

เทคนิคจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ยุค 4.0

621161162

การพัฒนาครูเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างความพร้อมด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) แนวคิดของวอลดอร์ฟและเร็กจิโอ (Waldorf and Reggio) แนวคิด Social Constructivist และแนวคิด Executive Function

629181038

เทคโนโลยีการศึกษากับการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่

623011016

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry based learning : 5Es) ในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

629181159

พัฒนาทักษะครูสู่ครูมืออาชีพโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ในรูปแบบชวน คิดพาทำ(think and do together) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความเป็นครูมืออาชีพ : การเป็นครูมืออาชีพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

628011008

ติดปีกความรู้สู่โลกกว้างด้วยสะเต็มศึกษา (สำหรับครูประถมศึกษาตอนต้น)

629111052

การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรูปแบบของจินตภาพ (Multisensory Super memory) เพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย

623111019

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

629011064

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับประถมศึกษา