ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612031127

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

612023004

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา

619011001

การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน

612181066

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ครูมืออาชีพ สำหรับช่วงชั้นประถมศึกษา

615212020

งานระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม สำหรับครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับกลาง

614081005

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่21 รุ่นที่5 (ณ กรุงเทพมหานคร) ”

612991060

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

613011012

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

611161159

การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะพัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2560

614031021

การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมด้วย Active Learning

611162011

เทคนิคการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย เพื่อพัฒนา EF สำหรับเด็กปฐมวัย

613181041

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active Learning สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613181033

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

612151005

Facilitator เพื่อการจัดกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ

612181164

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสาหรับครู

611161131

อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้หนังสือนิทานตามบริบทท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมรักการอ่านสู่การทํานวัตกรรมผลงานทางวิชาการ

613022007

การสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra

612182054

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

617171006

การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

614041022

หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (SPEEXX)

613123002

การวิจัยในชั้นเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

613151068

กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดเพื่อการเป็นพลเมืองดี สู่ไทยแลนด์ 4.0

613041051

สื่อสารภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

614032005

หลักสูตรฝึกอบรมอ่านทำนองเสนาะสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

613011025

การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชาและศาสตร์การสอนสำหรับครู วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นในศตวรรษที่ 21