ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

623041013

การจัดค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมและเกมในยุคศตวรรษที่21

623041067

การพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ ผ่านการจัดค่ายภาษาอังกฤษ English camp

623182030

เทคนิคการออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน- ผู้เรียนและบทเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (มัธยมศึกษาตอนต้น)

623181164

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

629151026

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนลูกเสือระดับประถมศึกษา เรื่องทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาพิเศษจากการปฏิบัติสู่มาตรฐานคุณภาพด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

629141022

การสร้างวงขับร้องประสานเสียงอย่างง่าย ในเพลงสำคัญของคนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

624181065

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข ด้วยเทคนิคการสอน KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (3R) : ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

623031023

การสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม และวรรณคดีเป็นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629031061

การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษาปลาย)

623032003

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับครูยุคใหม่ ในการใช้ google apps for Education เพื่อจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

623101020

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

621161098

การวิจัยเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กปฐมวัยยุคศตวรรษที่ 21

628151016

เทคนิคการค้นหาและดึงศักยภาพนักเรียนด้วยวิธีคิดของครูไทยหัวใจโค้ช (ประถมศึกษาตอนต้น)

629011102

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher–Order Thinking) ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ระดับประถมศึกษา

623181135

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในห้องเรียนด้วย G-Suite for Education สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

629172001

วิธีการสอนตามความแตกต่าง (Differentiated Instruction) : สอนแล้วเป็นสุข สนุกกับการเรียน สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย

629101017

การพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 5 ขั้น (Task) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

629031076

การพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อสามมิติ หรือ Pop Up ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตามคุณลักษณะครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

624182002

การวิเคราะห์หลักสูตรอิงตามมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

629111057

เศรษฐศาสตร์ที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันสำหรับครูประถมศึกษา ยุค 4.0

623181032

กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมวัยรุ่น ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (วิชา ปลูกใจ) บูรณาการ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Workshop)

629041084

การบูรณาการสื่อการสอนภาษาอังกฤษ: เพลง เกม และแอพพลิเคชั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา

624011004

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย Easy Lab สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

629181188

การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วย STEM to STREAM Approach

623101009

E-Commerce การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูปลอดหนี้ นักเรียนมีงานทำ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

629182026

การนำ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

623181278

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิทยฐานะ สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623031015

การพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยโครงงานบูรณาการ Technological Applications & Active Learning และ Lesson Study & Open Approach สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

628171001

เทคนิคการจัดเรียนรู้สำหรับครูการศึกษาพิเศษ ในศตวรรษที่ 21

629041058

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับครูไทยยุค 4.0