ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612101025

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

611042003

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบใช้ ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนำไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เกม เพลงและนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา : Learning English by Game Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของซิปปา โมเดล (CIPPA Model) ด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

612991061

การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในห้องเรียนแบบคละชั้น

612041042

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

611161068

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมศักยภาพการคิด....สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

612041060

เทคนิคการทำคลิปวิดีโอการสอนผ่านสื่อออนไลน์ YouTube สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

612181171

"เทคนิคการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ STEM" ระดับประถมศึกษา"

612121005

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาพลศึกษาแบบ Active learning

611161162

หลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะการศึกษา Bignote

612101029

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา

612041027

การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

614011025

การอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

614012012

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

612101010

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ

613021020

การสอนเรขาคณิตด้วย GeoGebra สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

612012003

การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิรูปไทยแลนด์ ๔.๐

612181156

ห้องเรียน 4.0 : แนวทางการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับห้องเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

613103008

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

611161124

หลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ เพื่อพัฒนาสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย”

613181129

ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (บูรณาการ วิทย์ คณิต การงานและเทคโนโลยี)

611161008

การจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยวินัยเชิงบวก

612101048

การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

615044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูอาชีวศึกษา