ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

623101017

การโปรแกรม Scratch สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

629181232

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายสำหรับครูมืออาชีพ

623181119

การนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม Active Learning

629011014

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

624121005

เทคนิคการสอนฟุตบอลเพื่อพัฒนาสู่ทีมชาติและระดับอาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ (มัธยมปลาย)

623151014

การพัฒนาทักษะครูผู้สอนลูกเสือ ในการสอนวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาแผนที่ทหารและเข็มทิศ

629031090

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

629041050

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดค่ายและนันทนาการสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา”

629181176

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

628181042

การพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาต้นสู่ครูมืออาชีพแบบ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

629033002

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวคิด Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ในยุค Thailand 4.0

621181018

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข ด้วยเทคนิคการสอน KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (3R) : ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

623182025

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ E-sport ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623021050

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623291012

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

629101045

เทคนิคการสืบค้นงานวิชาการในการจัดทำงานด้านวิชาการ สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย

629031072

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based learning : PBL)

624021017

กลยุทธ์การใช้เทคนิควิธีการสอนแนวใหม่พัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างเด็กไทย 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

623181098

ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบผสมสื่อออนไลน์)

629141019

การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดรำอวมงคล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning

623011013

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนดี สอนสนุก ด้วยโมบายล์แอปพลิเคชัน” สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

623011077

พัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

623031029

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก สนุกกับการเรียนรู้ Active Learning เน้นการฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ครูนำผลการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาวิชาชีพ ตาม ว 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

623111030

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ตามแนวพุทธบูรณาการ

621161117

การจัดแผนการสอน แบบบูรณาการ การเรียนรู้สตีมศึกษา ในระดับปฐมวัย

629181116

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษาปลาย

624181059

เทคนิคการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

623011082

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

624182004

การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและวิทยฐานะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

629021047

การเสริมสร้างสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21