ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

613181119

การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

612291048

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับระดับประถมศึกษา ในรูปแบบของการผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

612152068

ทักษะการสื่อสารและการฟังที่เกิดประสิทธิภาพสำหรับครู

624013002

เทคนิคทางชีวโมเลกุล

629031041

เทคนิคการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยเพื่อเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูระดับประถมศึกษา

621161033

การพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions : EF) เพื่อชีวิตที่สำเร็จ ของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21

613991062

การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

612131020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานศิลปะภาพปะติด จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา

629041056

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

611161173

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการผลิตสื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย

614133002

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับครู

623181191

นวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

623212001

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับครูช่างอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

624011044

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-เคมีเพื่อตอบสนองมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการทดลองเคมีสีเขียว

624121009

วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

623041001

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือตามกระบวนการ Active Learning

623151030

เทคนิคการค้นหาและดึงศักยภาพนักเรียนด้วยวิธีคิดของครูไทยหัวใจโค้ช (มัธยมศึกษาตอนต้น)

612021024

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ

611161023

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สะตีมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

628121006

การพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาหมากรุกไทยในสถานศึกษา

612991059

จิตวิทยาครอบครัวสำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

623111010

เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

628011002

การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ยุค 4.0

623041031

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR (A2-Flyers) โดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

629031054

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้ให้อ่านเขียนเรียนสนุกโดยใช้สื่อประสม ด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

612102019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง สำหรับครูระดับประถมศึกษา

611042001

เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 4.0 (ระดับกลาง)

628141001

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นเพื่อใช้ในการจัดการชั้นเรียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา

629102002

การผลิตภาพยนตร์สั้นและการนำเสนอบน Social Media เพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21

623121027

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและการสอนฟุตบอลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น