ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612181161

การจัดการเรียนการสอนกีฬาว่าวไทย เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

611041014

เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการสะกดคำแบบโฟนิคส์ สำหรับครูปฐมวัย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการอ่านออกเสียง ให้เด็กฟัง (ออนไลน์)

615221026

การสอนหลักการขายและการตลาดยุค 4.0 โดยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา

613112009

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูสังคมศึกษา

613181123

การจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning

616152001

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

612151082

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติเชิงบวกและจิตอาสา ”

613021002

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยบูรณาการศาสตร์ของพระราชา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

612031160

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา : แนวคิด ทฤษฏี สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

612031153

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของผู้เรียน สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

612151010

การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดมาตรฐานสากล

613181088

ลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

611162017

สื่อ เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21

616182006

การจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

612012032

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(สำหรับครูประถมศึกษา)

612181159

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยโปรแกรม moodle กลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถมศึกษา

611181007

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้น Project Approach

619011002

การพัฒนาครู กศน. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน. : สนุกกระบวนการวิทย สร้างนักคิดครู กศน.

612181163

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โยคะเบื้องต้นในสถานศึกษา

613292016

การสอนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch

614992015

การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0

612142001

การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาการสอนและผลงานวิชาการ

617171018

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับบุคคลที่มีความ บกพร่องทางการเห็น

614111013

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่ดีกว่า

613102022

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

614012005

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการสร้างสื่อการสอน

612151042

ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม

611161070

การเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สําหรับครูปฐมวัย

613131001

การพัฒนาครูศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ของผู้เรียน (ทัศนศิลป์) ที่เน้นทักษะปฏิบัติ

615152005

การสร้างชุนชนแห่งการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (PLC) โดยสอนแบบ Active Learning สู่การวิจัยในชั้นเรียน