ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612121036

หลักสูตรอบรมครูต่อการพัฒนาวิธีการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

613291022

สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (มัธยมศึกษาตอนต้น)

615041005

เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการสะกดคำแบบโฟนิคส์ สำหรับครูระดับ อาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก พูดไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง จำและสะกดคำศัพท์ไม่ค่อยได้ และ ไม่รักการอ่าน (ออนไลน์)

613112006

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ด้วยเทคนิค CBLระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613122001

PLCการพัฒนาครูสุขศึกษาและ พลศึกษาเพื่อศิษย์แห่งศตวรรษที่ 21

613101030

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน

615181021

การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ

612041117

การสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ (Applications)

613012028

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning STEM Education เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612121014

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

613151070

หลักสูตร จิตวิทยาสำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น

612031014

การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

613181132

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

613121017

การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาสู่ศตวรรษที่21 โดย บรูณาการการเรียนรู้ด้วยการกระทำกับการสอนและการโค้ชกีฬาบาสเกตบอลและแฮนด์บอลแบบมืออาชีพ ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

612031036

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

611041014

เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการสะกดคำแบบโฟนิคส์ สำหรับครูปฐมวัย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการอ่านออกเสียง ให้เด็กฟัง (ออนไลน์)

612181171

"เทคนิคการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ STEM" ระดับประถมศึกษา"

613102009

การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้

613121020

การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาสู่ศตวรรษที่21 โดย บรูณาการการเรียนรู้ด้วยการกระทำกับการสอนและการโค้ชกีฬาวอลเลย์บอลแบบมืออาชีพ ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

613101080

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนำเสนอให้ตื่นตาด้วย Prezi และ เทคนิค Powerpoint ขั้นสูง (ระดับพื้นฐาน)

612141011

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ดนตรี ตามแนวคิด BBL ระดับประถมศึกษา

612041109

เทคนิคการจัดการการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นกระบวนการการเรียนรู้แบบใฝ่รู้

611042003

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบใช้ ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนำไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เกม เพลงและนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา : Learning English by Game Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของซิปปา โมเดล (CIPPA Model) ด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

612291048

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับระดับประถมศึกษา ในรูปแบบของการผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

612181202

หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้านออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับประถมศึกษา

611161009

การจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

614182023

การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Coaching Mentoring Supervision และ Professional Learning Community (PLC) เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ (สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย)

613021059

การออกแบบแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

612031153

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของผู้เรียน สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น