ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

629041054

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

629031075

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

624012003

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเคมีและฟิสิกส์

629101047

การเข้าถึงสื่อดิจิทัลเบื้องต้น สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย

623111034

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629181322

บทบาทครูสอน สู่ครูโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษา

623101038

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

629011069

เทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับประถมศึกษา โดยใช้ STEAM/STEM Education

623012003

การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

624013002

เทคนิคทางชีวโมเลกุล

624011044

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-เคมีเพื่อตอบสนองมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการทดลองเคมีสีเขียว

623111047

การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

624292007

เทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning แบบมีส่วนร่วมสำหรับ ผู้เรียน Gen Z

628181053

เทคนิค “การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” อย่างง่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครู ระดับประถมศึกษาตอนต้น

629141018

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครูดนตรีในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา

629181181

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา

624012019

การสอนวิทยาศาสตร์ระบบโลกแบบบูรณาการสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

623042002

เทคนิคการสร้างสื่อการสอนด้วยลูกเล่น Trigger จากโปรแกรม PowerPoint 2016

623031064

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : เทคนิค วิธีสอนวรรณคดีไทย

623121014

การรักษาการบาดเจ็บและการพันผ้าสำหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไป

628041022

การใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน(Activity-based) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

623181036

Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยบูรณาการกลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แบบผสมสื่อออนไลน์)

624151009

การพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน (ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่)

629111046

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับครูประถมศึกษา : เทคนิค วิธีสอนในศตวรรษที่ 21

629111051

แนวคิดการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ประถมศึกษาปลาย)

629181065

การพัฒนาครูด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

623181048

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการออกแบบห้องเรียนในโลกยุคใหม่ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (รูปแบบออนไลน์)

623111010

เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

628181079

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ผู้สร้างแรง บันดาลใจในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

624031004

ชวนคิดพาทำ : สร้างนวัตกรรมนำการวิจัยพัฒนาครูเพื่อศิษย์และเพิ่มวิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ โดยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่ Thailand 4.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย