ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612021088

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

614185001

เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่

612111017

การผลิตและการใช้ตำราเสียงเพื่อการศึกษา

613021003

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ ๒๑

613101089

การตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย

614111031

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

613181106

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มบูรณาการสาระ

615291012

พื้นฐานการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายในระบบไมโครเวฟ

613113002

หลักสูตร การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ “สำหรับครูผู้สอน”

612031120

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนให้รู้ แสวงหาความรู้เป็น ด้วยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Active learning”

613111041

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612181085

การวิเคราะห์หลักสูตรสู่กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

612131017

การพัฒนากิจกรรมศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา

616152001

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

611161048

การพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

612022009

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

614011055

อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเบื้องต้น

613181051

การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

613181038

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ครูมืออาชีพ สำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

613021043

หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613041005

การจัดกิจกรรมท้าทายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื้นฐาน

613102004

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับกลาง

612151073

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

617171024

การใช้เทคโนโลยี AR เพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

612022003

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ Active Learning โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับครูประถมศึกษา

612141011

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ดนตรี ตามแนวคิด BBL ระดับประถมศึกษา

612151062

หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ให้กับนักเรียน

615012002

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับกลาง

614181005

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)