612031007
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา
A Workshop on Instructional Design through Active Learning by using Digital Technology to Support 21st Century Teaching for Primary School Teachers
รายละเอียดหลักสูตร
คำสำคัญแทนหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา
02) ประถมศึกษา
สาระเนื้อหา
03) ภาษาไทย
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic level)
การสอนในศตวรรษที่ 21
เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาผู้เรียน
ไม่เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไม่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร
ไม่เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู
เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
วันที่เริ่มรับรอง
05 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดรับรอง
05 มี.ค. 2563
รายละเอียดหน่วยพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
รหัสหน่วยงาน
0105553087341
E-Mail
n60rattanunth@kurupatana.ac.th
เบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
863309293