613031008
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
Learning Activities Management for Thinking Skills Development for Secondary Level Students
รายละเอียดหลักสูตร
คำสำคัญแทนหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา
03) มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระเนื้อหา
03) ภาษาไทย
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic level)
การสอนในศตวรรษที่ 21
เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาผู้เรียน
เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไม่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร
ไม่เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู
เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
วันที่เริ่มรับรอง
05 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดรับรอง
05 มี.ค. 2563
รายละเอียดหน่วยพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รหัสหน่วยงาน
0105547130710
E-Mail
n60angsutornma@kurupatana.ac.th
เบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
089-6853313 , 086-3559569
รหัสวิชา / รุ่น วันที่เริ่มอบรม วันที่สิ้นสุดการอบรม สถานที่จัด สถานะ ชั่วโมงอบรมที่รับรอง
613031008-001 30/06/2561 01/07/2561 โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ รอส่งรายงานสรุปผล 12
613031008-002 21/07/2561 22/07/2561 โรงแรมลายทอง รอส่งรายงานสรุปผล 12
613031008-007 04/08/2561 05/08/2561 โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ รอส่งรายงานสรุปผล 12
613031008-005 18/08/2561 19/08/2561 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด รอส่งรายงานสรุปผล 12
613031008-003 25/08/2561 26/08/2561 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ รอส่งรายงานสรุปผล 12
613031008-004 01/09/2561 02/09/2561 โรงแรมนิภาการ์เด้น รอส่งรายงานสรุปผล 12
613031008-008 08/09/2561 09/09/2561 โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค รอส่งรายงานสรุปผล 12
613031008-006 15/09/2561 16/09/2561 โรงแรมพรรณราย รอส่งรายงานสรุปผล 12