613101034
การออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย Bootstrap 3.0 HTML5 และ CSS เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับครูมัธยมศึกษา
Web design and development using Bootstrap 3.0, HTML5 and CSS for enhancing an information, a media and a technology skill of secondary education teacher.
รายละเอียดหลักสูตร
คำสำคัญแทนหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา
03) มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระเนื้อหา
10) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic level)
การสอนในศตวรรษที่ 21
เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาผู้เรียน
ไม่เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไม่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร
ไม่เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู
เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
วันที่เริ่มรับรอง
05 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดรับรอง
05 มี.ค. 2563
รายละเอียดหน่วยพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
รหัสหน่วยงาน
0105553087341
E-Mail
n60rattanunth@kurupatana.ac.th
เบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
863309293