613181105
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
Mobile Application development to promote teacher competency in Active Learning for develop 21st skills of learner
รายละเอียดหลักสูตร
คำสำคัญแทนหลักสูตร
Mobile App, Appsheet, Google Sheet, Google Form, Google Applications, Thailand 4.0, สมรรถนะครู, Active Learning, มัธยมศึกษาตอนต้น, บูรณาการ
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา
03) มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระเนื้อหา
18) บูรณาการสาระ
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic level)
การสอนในศตวรรษที่ 21
เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาผู้เรียน
ไม่เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร
เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู
เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
วันที่เริ่มรับรอง
23 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดรับรอง
23 เม.ย. 2563
รายละเอียดหน่วยพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เรียลไอที (ประเทศไทย) จำกัด
รหัสหน่วยงาน
0835555012007
E-Mail
n60pairochju@kurupatana.ac.th
เบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
0629979544
รหัสวิชา / รุ่น วันที่เริ่มอบรม วันที่สิ้นสุดการอบรม สถานที่จัด สถานะ ชั่วโมงอบรมที่รับรอง
613181105-002 27/07/2561 28/07/2561 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อบรมแล้วเสร็จ 14
613181105-003 29/07/2561 30/07/2561 โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อบรมแล้วเสร็จ 14
613181105-001 04/08/2561 05/08/2561 โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ศรีสะเกษ อบรมแล้วเสร็จ 14
613181105-004 12/08/2561 13/08/2561 โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ อบรมแล้วเสร็จ 14