614044001
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
Developing English Communication Skills of Pre-Intermediate Level (A2) Via Simulated-Based Learning Online for Upper Secondary Level Teachers.
รายละเอียดหลักสูตร
คำสำคัญแทนหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรออนไลน์
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา
04) มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระเนื้อหา
04) ภาษาอังกฤษ
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic level)
การสอนในศตวรรษที่ 21
เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาผู้เรียน
เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร
เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู
เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
วันที่เริ่มรับรอง
05 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดรับรอง
05 มี.ค. 2563
รายละเอียดหน่วยพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด
รหัสหน่วยงาน
0105537102608
E-Mail
n62nutradasu@kurupatana.ac.th
เบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
0991654626