614181009
การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0
Embedded System workshop using IoT Smart Farm solution to promote teacher competency in teaching and learning STEM education for support Thailand 4.0
รายละเอียดหลักสูตร
คำสำคัญแทนหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา
04) มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระเนื้อหา
18) บูรณาการสาระ
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic level)
การสอนในศตวรรษที่ 21
เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาผู้เรียน
ไม่เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร
เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู
เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
วันที่เริ่มรับรอง
05 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดรับรอง
05 มี.ค. 2563
รายละเอียดหน่วยพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เรียลไอที (ประเทศไทย) จำกัด
รหัสหน่วยงาน
0835555012007
E-Mail
n60pairochju@kurupatana.ac.th
เบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
0629979544
รหัสวิชา / รุ่น วันที่เริ่มอบรม วันที่สิ้นสุดการอบรม สถานที่จัด สถานะ ชั่วโมงอบรมที่รับรอง
614181009-001 30/06/2561 01/07/2561 โรงแรมไหมไทย ร้อยเอ็ด อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-005 07/07/2561 08/07/2561 โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-006 14/07/2561 15/07/2561 โครานารี่ คอร์ทยาร์ด บูทีค โฮเทล อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-007 04/08/2561 05/08/2561 โรงแรมศรีลำดวน ศรีสะเกษ อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-004 12/08/2561 13/08/2561 โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-003 18/08/2561 19/08/2561 โรงแรมเวล อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-008 25/08/2561 26/08/2561 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-002 01/09/2561 02/09/2561 โรงเรียนหนองไผ่ อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-009 08/09/2561 09/09/2561 ตำนานป่า รีสอร์ท ระยอง อบรมแล้วเสร็จ 12.5
614181009-010 15/09/2561 16/09/2561 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อบรมแล้วเสร็จ 12.5