623182034
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
The development of Blended Learning innovation that promotes proactive learning for learning management in the 21st century
รายละเอียดหลักสูตร
คำสำคัญแทนหลักสูตร
การพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การคิดเชิงนวัตกรรม การคิดสร้างสรรและนวัตกรรม Blended learning active learning MOODLE Edmodo Schoology เกมิฟิเคชั่น Gamification TPACK วีดีโอแบบปฏิสัมพันธ์ การจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 Learning Analytic tools
ประเภทหลักสูตร
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา
03) มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระเนื้อหา
18) บูรณาการสาระ
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับกลาง (Intermediate level)
การสอนในศตวรรษที่ 21
เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาผู้เรียน
เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไม่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร
ไม่เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู
เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
วันที่เริ่มรับรอง
15 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดรับรอง
15 ส.ค. 2564
รายละเอียดหน่วยพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
รหัสหน่วยงาน
1432116700107
E-Mail
g4281somkietph@kurupatana.ac.th
เบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
818794742