628151001
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการแสกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม
Search for talents through fingerprint scanning to improve learners' potential to excellence for the primary school students
รายละเอียดหลักสูตร
คำสำคัญแทนหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการสาระ จิตวิทยาและการแนะแนว การแก้ปัญหาผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ประเภทหลักสูตร
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา
08) ประถมศึกษาต้น
สาระเนื้อหา
15) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic level)
การสอนในศตวรรษที่ 21
ไม่เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาผู้เรียน
เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไม่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร
ไม่เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู
เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้
ไม่เกี่ยวข้อง
วันที่เริ่มรับรอง
15 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดรับรอง
24 ธ.ค. 2565
รายละเอียดหน่วยพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
รหัสหน่วยงาน
0105554068544
E-Mail
n60sutanunbo@kurupatana.ac.th
เบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
906781074
รหัสวิชา / รุ่น วันที่เริ่มอบรม วันที่สิ้นสุดการอบรม สถานที่จัด สถานะ ชั่วโมงอบรมที่รับรอง
หลักสูตรนี้ยังไม่ได้เปิดรุ่น