ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

615182016

การถ่ายภาพเพื่อพัฒนาคลังภาพถ่ายอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ สำหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระดับกลาง

614181058

กิจกรรมการเรียนรู้การทำตำรับยาแผนไทยประเภทยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้นสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

612182047

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

612121024

เกมส์และเพลงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษา

612991057

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยกระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาทำ (Think and do together) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพื่อศิษย์และเพิ่มวิทยฐานะ) : ระดับประถมศึกษา

617171006

การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

612181222

Play & Learn เพลินกับการเรียนในศตวรรษที่ 21

615212017

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

613121017

การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาสู่ศตวรรษที่21 โดย บรูณาการการเรียนรู้ด้วยการกระทำกับการสอนและการโค้ชกีฬาบาสเกตบอลและแฮนด์บอลแบบมืออาชีพ ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

612041023

การพัฒนาความสามารถของครูด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคนิค PPP

612141010

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

614041017

หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

613182025

การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Coaching Mentoring Supervision และ Professional Learning Community (PLC) เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ (สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น)

613011024

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา

615222015

การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สำหรับครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจอาชีวศึกษา ระดับกลาง

612291045

การจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ

614011021

การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

619011008

สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน.

612991072

การประเมินในชั้นเรียน: assessment for learning

615032001

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบ Active learning สำหรับครูภาษาไทย ระดับกลาง

613181114

การใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

612011032

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

612151084

สรุปใจความอย่างไรให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ (ประถมศึกษา)

611181014

หลักสูตร การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย

612181223

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวจิตศึกษา (Mind Learning) สำหรับครูประถมศึกษา

612031134

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

613011007

การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

612011090

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษา

613111060

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

611162022

หลักสูตรพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของเด็กปฐมวัย