ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612181097

การสอนคุณธรรมสำหรับ Education 4.0

611161066

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

612141013

การปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้นด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

613102018

กระบวนการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

612031065

การออกแบบกลยุทธ์ความสำเร็จในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

612161003

หลักสูตรมอนเทสซอริ ออนไลน์ (เชิงปฎิบัติการ)-คณิตศาสตร์ (ระดับพื้นฐาน) สำหรับครูประถมศึกษา

613181002

“การจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”

611161050

การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของพืช ระดับปฐมวัย

614151006

เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

613181121

ทักษะสำหรับครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

611041021

การพัฒนาการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านนิทาน ดนตรี การเคลื่อนไหว บทบาทสมมติ ศิลปะ และการทำอาหาร สำหรับครูอนุบาล

612031118

ครูยุคไทยแลนด์ 4.0 กับการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

613182038

การใช้ Application เข้าสู่ชั้นเรียนแบบ Active

612011073

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

612041099

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

617171027

การพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับบุคคลพิการซ้อน

612011003

STEM เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถม (แบบผสมสื่อออนไลน์)

612181079

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศไทย 4.0

612011091

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ทางไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์สำหรับครูระดับประถมศึกษา

614181061

การเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้ายและซีกขวา

614113006

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูสังคมศึกษา

615011003

การออกแบบวงจรกรองความถี่สูง

612012002

STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

613012017

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

615992008

วิถีการเรียนรู้ แบบ STEM for TVET

612031123

สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์

612181089

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครู

614181048

ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 ด้วยแอพพลิเคชั่น EDMODO สำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

613993007

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา R&D

613181126

การเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา