ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

613111092

รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามแนวทางการนา “ศาสตร์พระราชา” ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

612291011

การพัฒนาเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Stencyl ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา

611161050

การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของพืช ระดับปฐมวัย

614121005

การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ (ระดับมัธยมปลาย)

613042002

การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

615992009

การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียน โดยกระบวนการทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว สำหรับครูปฏิบัติงานในหน้าที่ในฐานะครูที่ปรึกษา (ครูประจำชั้น) ระดับกลาง

612182014

การบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้สนุกสนานผ่านกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

613181062

การสอนแบบ Active Learning สำหรับครูในยุค 4.0

613991063

การพัฒนาครูสังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring)

614044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

616152001

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

613012014

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ที่สอดคล้องต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education

613292009

การสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

614151006

เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

613021060

การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นให้นักเรียนจดบันทึกเป็นภาพด้วย กระบวนการ Visual thinking, Brain-Base Learning(BBL) และ VAK-Learning สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

612181081

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูชั้นประถมศึกษา

615222016

การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษของครูวิชาชีพการโรงแรมแบบบทบาทสมมุติ และการจำลองสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีบทเรียนออนไลน์ ระดับกลาง

613151039

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลังสำหรับครู

611161068

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมศักยภาพการคิด....สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

613022019

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด(Open Approach เพื่อพัฒนานักเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา

613021059

การออกแบบแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

613183004

การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลบนระบบดิจิทัล

613011082

การจัดการเรียนการสอน STEM Education ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี ระดับมัธยมต้น

614031017

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

611161149

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาและศิลปะสร้างสรรค์ (STEM Education&Creative Arts) สำหรับครูปฐมวัย

613121029

เทคนิคการสอนทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบคีตะมวยไทยในยุค Thailand ๔.๐ สู่การเขียน Log Book เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

613103011

การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์เพื่อการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

613151076

เทคนิคการขยายความคิดด้วยการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2 สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น)

613121045

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ

612021091

การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นให้นักเรียนจดบันทึกเป็นภาพด้วย กระบวนการ Visual thinking, Brain-Base Learning(BBL) และ VAK-Learning สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา