ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

613181146

การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

612011020

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยผสานแนวคิด STEM การสืบเสาะความรู้ด้วยเมตาคอกนิชั่น การใช้เหตุผลประกอบการอุปนัยและนิรนัยความรู้ และแนวคิด Active Learning

612151084

สรุปใจความอย่างไรให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ (ประถมศึกษา)

612111007

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางสร้างเด็ก 4.0 ของครูสังคมศึกษา

612171010

ครูสอนคิดเพื่อพัฒนาเด็กเรียนรู้ช้าในการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

612042010

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

613122016

การพัฒนาครูผู้สอนพลศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21

613181088

ลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

613042011

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

613182032

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การทำโครงงานบนฐานวิจัย (RBL) เพื่อพัฒนานักเรียน.ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

612041131

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ (Learning Application) “Echo English” ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

612022027

หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

615041006

เทคนิคการจัดการการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นกระบวนการการเรียนรู้แบบใฝ่รู้

615211003

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน

617171027

การพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับบุคคลพิการซ้อน

612151082

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติเชิงบวกและจิตอาสา ”

614292018

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)”

613181150

การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

612181094

การสร้างผู้เรียนเชิงคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ Active Learning Creating a creative learner by Active Learning

612181055

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา สู่มาตรฐานสากล ด้วยบันได 5 ขั้น

614011072

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ระดับมัธยมศึกษา

612021079

หลักสูตรพื้นฐานการใช้ Bar Modeling ในการสอนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าใจวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ในรูปแบบของจำนวนนับ ตามแนวคิดของคณิตศาสตร์สิงคโปร์

612031131

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

613103009

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

611161173

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการผลิตสื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย

615211016

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในสถานศึกษาสำหรับครูสาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน

612111026

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

614013016

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโดยใช้จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ

613102009

การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้

615221005

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างยอด