ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

623012010

บรรพชีวินวิทยาและวิทยาศาสตร์โลกในการสอนวิทยาศาสตร์

624181104

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สะตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อส่งเสริม ทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

629021029

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เน้นการวัดประเมินผล Formative Assessment บูรณาการ Technological Applications และวิจัยในชั้นเรียนแบบผสมผสานสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

623012023

เทคนิคการสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรม และโครงงานสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0 สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

628181034

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ : ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูสู่คุณภาพผู้เรียน

623151003

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

624181042

หลักสูตรการผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

628031008

แก้ปัญหาการอ่านผ่านสื่อสามมิติ

628011014

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน

623011031

การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) จากห้องเรียนปกติสู่ห้องเรียนสะเต็มศึกษาบูรณาการทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

621161123

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play-based Learning) สำหรับปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน

628021005

การพัฒนาความสามารถด้านคำนวณ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยใช้เกม สื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

621161115

เกมและเพลงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและสมองของนักเรียนระดับปฐมวัย

629181147

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

623181220

สร้างเด็กม.ต้นให้เป็นอัจฉริยะสไตล์ญี่ปุ่น ด้วย AKITA ACTION MODEL

623041066

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการบูรณาการทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารของผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

628181035

ครูประถมศึกษายุคใหม่หัวใจFacilitator

623021036

การสร้างสื่อการสอนอย่างง่าย ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

629141025

การออกแบบการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา

629182037

การพัฒนาสื่อการสอนในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

629012004

การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

623122010

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมกิจกรรมทักษะกลไกในการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่พหุปัญญา

628031010

การออกแบบกิจกรรมและสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนยุค 4.0

628181008

เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง

624121004

การพัฒนาการสอนฟุตซอลสู่เป้าหมายระดับชาติและระดับอาชีพ (มัธยมปลาย)

629041059

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบโฟนิกส์ควบคู่กับการสอนอ่านเป็นคำเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน สำหรับครูประถมศึกษา

623021041

การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GeoGebra Classic 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

621161052

เทคนิคการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

623101002

การพัฒนาทักษะทางอาชีพผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623141021

เทคนิคการจัดการวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ