ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

613101078

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

612032017

หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

615212028

การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วย Motion Controller Technology ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับกลาง

612182003

“การเรียนรู้บูรณาการแบบ Problem Based Learning (PBL)” เพื่อพัฒนาปัญญาภายนอกให้กับผู้เรียน

612031033

การพัฒนาสมรรถนะของครู ด้านทักษะการสอนอ่าน เขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

612131004

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อหนังสือภาพสามมิติ (POP-UP) ประกอบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา

613101026

การสร้างห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom

614152008

หลักสูตร จิตวิทยาการแนะแนวสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

612181208

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคประเทศไทย 4.0

616042007

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

612991063

ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การออกแบบชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

611161161

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

615212023

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมควบคุมและสั่งงานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม สำหรับสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง

611181012

หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสำหรับครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูไทยในศตวรรษที่ 21

613031009

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613113006

การออกแบบระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการสอนสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612031037

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้อ่านเก่งเขียนเก่ง ด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

613041061

ครอสเวิร์ดเกม เพื่อการเรียนการสอนสำครับครูภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้น

613102011

หลักสูตร การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน

614011072

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ระดับมัธยมศึกษา

612151082

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติเชิงบวกและจิตอาสา ”

615271014

การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและงานบริการด้วยกระบวนการ PLC

612181195

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยหลัก

612031070

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

613101005

การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน

612121005

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาพลศึกษาแบบ Active learning

612291011

การพัฒนาเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Stencyl ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา

613181015

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

614181043

สร้างและพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

614044002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสำเร็จรูป SPEEXX ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2)