ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

621161108

การพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

628181019

การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

623011037

การจัดการเรียนรู้ออกแบบและเทคโนโลยี

629151014

เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับประถมศึกษา

629111024

การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21

623101047

เทคนิคการสืบค้นงานวิชาการในการจัดทำงานด้านวิชาการ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

623181164

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

629171006

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เทคนิคการสอนและการออกแบบนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

624181107

การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

621161045

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูปฐมวัย

621161014

สนุกกับเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย

621161083

การพัฒนาสมรรถนะของครูในการนำกิจกรรมดนตรีมาใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย

623141007

ฝึกทักษะสุดยอดดนตรีพื้นเมือง ที่ดังกระเดื่องทั่วฟ้าเมืองไทย

629121030

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและการสอนฟุตบอลระดับชั้นประถมศึกษา

624181016

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีAR(ความจริงเสริม) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน สําหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รูปแบบออนไลน์)

624181115

เทคนิคการสอนแนวใหม่ที่สร้างนวัตกรรมระดับโลกจาก “สะเต็มศึกษา”

623011013

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนดี สอนสนุก ด้วยโมบายล์แอปพลิเคชัน” สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

623041058

หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ “บูรณาการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (ระดับพื้นฐาน)

623291012

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

623021043

เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

624182014

การสร้างนวัตกรรมด้วยการทำวิจัยและพัฒนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

623181117

การพัฒนาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้

629041107

ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิจัยในชั้นเรียน

629121019

รูปแบบการฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชนิดกีฬา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

635182005

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษา

624091002

การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ด้านการสอนภาษาจีน

629011013

เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

623011061

การสร้างแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพ และการออกข้อสอบทีมีคุณภาพ ตามตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

629021073

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

623041009

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบผสมสื่อออนไลน์)