ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612181167

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ผสานสมอง กาย ใจ สำหรับครูระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

613011040

การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

613101030

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน

613101005

การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน

614011058

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้นสำหรับครูวิทยาศาสตร์

614022015

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP “The Geometer’s Sketchpad” ของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

614013017

หลักสูตร การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

612022020

การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาด้านการทาวิััยัากงานประัาสู่ห้องเรียนตามวิธีสอนแบบการวิััยเป็นฐานด้วย กระบวนการ R to 2R

613141032

การปฏิบัตินาฏศิลป์สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

612991064

การฝึกสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0

612092001

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาจีนและเทคนิคการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ศตวรรษที่ ๒๑ ”

614181039

เล่นอย่างไร ให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิชาภาษาไทย สังคมศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับมัธยมปลาย

614181021

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

612021043

การสอนคณิตศาสตร์สำหรับครูที่ไม่จบเอกคณิตศาสตร์

612041045

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนคาเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของโฟนิคส์

613031004

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพื้นฐาน

612021024

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ

612101029

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา

612111043

เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพื่อเข้าสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา

614012012

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

614183001

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อการก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0