ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

613122011

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ตามแนว Active Learning

614022001

การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม SCILAB ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

613011090

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ active learning ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

612181163

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โยคะเบื้องต้นในสถานศึกษา

613102013

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

612121001

Brain Power เพิ่มพลังสมองสู่แนวทางจัดกิจกรรมและการผลิตสื่อการเรียนรู้ต้านภัยสังคมใกล้ตัว ปลูกจิตสํานึกหนูน้อยใจเข้มแข็งผ่าน นิทาน เกม เพลง

611161138

“การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ด้วยชุดบูรณาการกระบวนการเล่นทางปัญญา Excecutive Function

612031103

สอนอย่างไร ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ใช้ภาษาไทยสื่อสารเป็น

613181051

การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

615292019

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแบบข้ามแพลตฟอร์มด้วย Native Script และ Vue.js สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง

612041139

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน

614012018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกล้องจุลทรรศน์ : การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และการซ่อมบำรุงกล้องจุลทรรศน์

611161012

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

615212022

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้ารถยนต์สำหรับสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับกลาง

612151054

หลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อจัดการเรียนการรู้รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

616181010

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

613993009

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับชำนาญการพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย

612131020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานศิลปะภาพปะติด จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา

612041120

วิธีการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นอย่างมีหลักการ สำหรับครูประถม

615181021

การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ

612041098

เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการสะกดคำแบบโฟนิคส์ สำหรับครูระดับประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก พูดไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง จำและสะกดคำศัพท์ไม่ค่อยได้ และ ไม่รักการอ่าน (ออนไลน์)

612022010

การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

614181046

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อการนาเสนอแบบมืออาชีพกลุ่มบูรณาการสาระในระดับชั้นมัธยมศีึกษาตอนปลาย

613011069

หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612011020

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยผสานแนวคิด STEM การสืบเสาะความรู้ด้วยเมตาคอกนิชั่น การใช้เหตุผลประกอบการอุปนัยและนิรนัยความรู้ และแนวคิด Active Learning

613181118

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีด้วย Raspberry Pi และการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และโครงงานของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613122008

การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขศึกษา พลศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

615171001

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการฝึกปฏิบัติดูแลช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการสำหรับครูที่สอนในศูนย์อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ระดับพื้นฐาน

611161147

การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS (Five Steps of Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูปฐมวัย