ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612042012

การสร้างนวัตกรรม Functional communicative conversation สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน

613101034

การออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย Bootstrap 3.0 HTML5 และ CSS เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับครูมัธยมศึกษา

617171026

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

615212024

การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (Mechanical) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง

612102019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง สำหรับครูระดับประถมศึกษา

613044002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (มีปฐมนิเทศหลักสูตร)

614031018

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบกลุ่มร่วมมือที่ใช้ผังกราฟฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

612031143

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และปริศนาร้อยกรอง โดยบูรณาการเชิงสหวิทยาการ

611041008

เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 4.0 (ระดับพื้นฐาน)

613012025

การออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ตามสาระการเรียนรู้จากวัสดุรอบตัว

612181096

การสร้างสรรค์บทเรียน “คีตวาทิตลักษณ์” เพื่อเป็นนวัตกรรมปรุงรสการเรียนรู้

614012028

เทคนิคการสอนโดยใช้หลักการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สาหรับครูยุค 4.0 เพื่อสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน

614042003

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ยุคการศึกษา 4.0

612031147

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน โดยใช้สื่อหนังสือเล่มเล็กระดับประถมศึกษา

613181111

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

614103008

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

613121013

การพัฒนารูปแบบฝึกสมรรถภาพทางกาย เพื่อไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชนิดกีฬา

613181106

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มบูรณาการสาระ

613041035

พัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดกิจกรรมการใช้เหตุผลประกอบคำถาม การเรียนรู้แบบ CIRC, Lexical Approach และ Cloze Procedure