ข้อตกลงในการใช้งาน

หลักสูตร (แบบสุ่ม)

612172004

กลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และผู้เรียนที่เรียนรู้ช้า

613011001

) การพัฒนาสมรรถนะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

613991052

การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัยสำหรับครู

613021007

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

613101090

หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

613101032

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612181094

การสร้างผู้เรียนเชิงคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ Active Learning Creating a creative learner by Active Learning

615272001

การพัฒนาทักษะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับครูผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับกลาง

613021003

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ ๒๑

611161176

การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา

611161107

วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย

613021011

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสู่ออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดการกิจกรรมแบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

614181067

เล่นอย่างไร ให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย

613121045

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ

611161076

การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การพัฒนา ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑

613182037

เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรใหม่ (แบบผสมสื่อออนไลน์)

613121034

หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

614181007

การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active - สำหรับครูม.ปลาย

612031160

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา : แนวคิด ทฤษฏี สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

613111061

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู(PLC)เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

612022009

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

614011044

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น (๗E) ประกอบชุด สื่อประสม

613111083

การพัฒนาครูสังคมศึกษาเพื่อสร้างห้องเรียนคุณภาพในยุคไทยแลนด์4.0

614151024

หลักสูตร ครูกับกิจกรรมกลุ่มเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียน

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

613011019

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

611161066

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

615181022

การบูรณาการความรู้ด้านระบบ ISO เพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการสอน

613031002

“การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑”

611161178

การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสารของเด็ก อนุบาล สาหรับครูปฐมวัย 2