613181105-001 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ชื่อสถานที่อบรม :
โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ศรีสะเกษ
ที่อยู่ที่อบรม :
1199 ถนนอุบล
อำเภอ :
เมือง
ตำบล :
เมืองใต้
จังหวัด :
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
33000
กำหนดการ / วิทยากร
วันที่ 1 : 4/08/2561
เริ่มต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร
9:00 - 10:30 กิจกรรม หลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอน แบบ Active Learning นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย กฤษฎา ทองกำเหนิด
นางสาว กมลรัตน์ ฉิมพาลี
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
10:30 - 12:00 กิจกรรม เรียนรู้โครงสร้างโปรแกรม Appsheet ขั้นพื้นฐาน
การสร้าง การจัดการและการนำเข้าฐานข้อมูล
นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย กฤษฎา ทองกำเหนิด
นางสาว กมลรัตน์ ฉิมพาลี
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
12:00 - 13:00 พัก พักกลางวัน ---
13:00 - 14:30 กิจกรรม เรียนรู้เมนู UX , ViewType ประเภทต่างๆ deck, table , gallery, detail, map, chart, dashboard
เรียนรู้คำสั่ง Behavior การปรับแต่งเมนูแสดงผล
นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย กฤษฎา ทองกำเหนิด
นางสาว กมลรัตน์ ฉิมพาลี
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
14:30 - 15:30 กิจกรรม การทำงานของ Security, User, Manage นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย กฤษฎา ทองกำเหนิด
นางสาว กมลรัตน์ ฉิมพาลี
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
15:30 - 17:00 กิจกรรม การติดตั้ง Appsheet ลงบนมือถือบนระบบ Andriod , iOS
นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย กฤษฎา ทองกำเหนิด
นางสาว กมลรัตน์ ฉิมพาลี
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
วันที่ 2 : 5/08/2561
เริ่มต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร
9:00 - 10:30 กิจกรรม Workshop สร้างสื่อ ตามตัวอย่าง นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย ึึคำสัน แน่นอุดร
นาย ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
10:30 - 12:00 กิจกรรม Workshop สร้างสื่อ ตามตัวอย่าง นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย ึึคำสัน แน่นอุดร
นาย ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
12:00 - 13:00 พัก พักกลางวัน ---
13:00 - 14:30 กิจกรรม การบริหารจัดการแอป Deploy Application และการเผยแพร่ผลงาน นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
นาย ึึคำสัน แน่นอุดร
นาย ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
14:30 - 16:00 กิจกรรม การนำ Appsheet เข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน Active Learning และการนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผู้เรียน ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพฉายอนาคต (scenarios)
ระดมความคิดเห็น (PLC) สร้างภาพฉายอนาคต (scenarios) การนำความรู้ไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ในอีก 10 - 15 ปีข้างหน้า ออกแบบห้องเรียนแห่งอนาคต
นำเสนอ ผลงาน Gallery walk

เดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Gallery Walk ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน padlet

Chat Show Share ผ่านเครือข่ายออนไลน์

นำเข้าสู่กิจกรรมแบบการอบรมแบบผสมผสาน(Blended Training) แบบไม่เผชิญหน้า (Online training)
นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย ึึคำสัน แน่นอุดร
นาย ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
16:00 - 17:00 กิจกรรม นำเสนอผลงาน นาย ทองคำ เพ็ชรหงษ์
นาย ึึคำสัน แน่นอุดร
นาย ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
นาย กิตติศักดิ์ มครนันท์
นางสาว นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ